021-56323083   :تلفن 

021-56323084             

021-56380636             

 
 

--------------------------------

مديرعامل: احمد حمیدی فرد 

رسیدگی به شکایات:

 09121720359

 

 

 

     

          سيستم فروش بليط اينترنتي شركت "فردگلستان"

 

 

خرید بلیت از پایانه سلطان آباد اسلامشهر

 

 

 

 

 

      © Copyright by www.fardgolestan.ir  All Rights Reserved

   
 

 

    تهيـه و تـنظيـم:  شركـت سـامـان رايـانـه، مـشـاور و مـجـري

   سيستم‌هاي مكانيزه فروش بليط اينترنتي پايانه‌هاي مسافري

Saman Rayaneh Co.  
c

c